Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 • Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • De leverancier: Care for Living , Care-for-living.nl
 • De afnemer: de contractspartij van de leverancier
 • Order: de overeenkomst tussen de leverancier en de koper met betrekking tot de
  koop van goederen door de koper
 • Zaken: de producten/goederen die door de leverancier te koop worden aangeboden

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, alsmede op alle offertes van de leverancier. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van de algemene voorwaarden zelf. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de afnemer voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend. De leverancier is eerst gebonden nadat een order door hem schriftelijk is aanvaard dan wel door hem met de levering en/of uitvoering is begonnen. Afwijkingen van een schriftelijke bevestiging van een order binden de leverancier pas, nadat deze eveneens schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een order geheel of gedeeltelijk te weigeren, zonder dat daaruit enige schadeplichtigheid uit voort kan vloeien. De bepalingen uit dit lid zijn ook van toepassing als een afnemer al eerder producten bij de leverancier heeft afgenomen.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen van ons of ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.
 4. Voor leveringen waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afleveringsbon en/of de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 – Prijs

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoerskosten  en eventueel verzekering.
 2. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.
 3. Prijzen in de Care for Living webshop kunnen afwijken van de geldende showroomprijs. Dit komt doordat de website is gebaseerd op een andere kostenstructuur. Verschillen zijn hierdoor niet te vergelijken noch te verrekenen.

Artikel 5 – Betaling

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW (indien van toepassing) en inclusief verzendkosten. Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving – iDEAL of PayPal. De leverancier zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat de leverancier de betaling heeft ontvangen. Minimaal te besteden bedrag is 49 euro excl.

 1. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een twee procent over een maand of een gedeelte van een maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Eventueel te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15%, voor het buitenland 20%, van de door de afnemer verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (zegge: eenhonderdvijftig euro) boven de wettelijke rente over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum.
 2. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, heeft de leverancier het recht de verdere uitvoering van de levering en/of installatie op te schorten, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de afnemer binnen een door de leverancier dan te stellen schriftelijke termijn niet aan zijn betalingsverplichting zal hebben voldaan, heeft de leverancier tevens het recht de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede de door de leverancier gemaakte invorderingskosten.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Door de leverancier geleverde zaken blijven tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door de afnemer het eigendom van de leverancier, met dien verstande dat de afnemer aansprakelijkheid en risico draagt voor de door de leverancier geleverde zaken vanaf het moment waarop deze haar ter beschikking zijn gesteld.

De afnemer is niet gerechtigd de goederen die nog niet zijn betaald te verkopen, daarop enig zekerheidsrecht te (laten) vestigen, of deze goederen te (laten) verwerken.

Artikel 7 – Levering

 1. Na ontvangst van de order(s) ontvangt afnemer onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van de leverancier is bijgeschreven, verzendt de order binnen 7 werkdagen.
 2. De door de leverancier opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient leverancier derhalve ingebreke te worden gesteld, als afnemer ontbinding wenst.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de afnemer tegenover de leverancier.
 4. Indien de order niet binnen deze tijd bezorgd kan worden neemt de leverancier direct contact met de afnemer op via e-mail of telefonisch. Dit zal binnen redelijke tijd geschieden doch uiterlijk 7 dagen na het bestellen van de goederen.

Artikel 8 – Reclame/Aanvaarding

 1. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen vijf dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.
 2. Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van de leverancier, kan deze hetzij het gebrek herstellen, het artikel vervangen hetzij het netto factuurbedrag restitueren.
 3. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf dagen na verzenddatum van de facturen.
 4. De leverancier zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen. De leverancier behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.
 5. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij de leverancier heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door de leverancier niet meer in behandeling genomen.
 6. Het indienen van reclameringen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van de leverancier.
 7. Gebruiksartikelen zoals schoeisel en kleding e.d. kunnen niet worden geruild of teruggezonden. Is de bestelling beschadigd ontvangen, dan dient afnemer het die zelfde dag aan leverancier te melden. Is de bestelling incompleet, dan dient afnemer dit BINNEN 2 DAGEN te melden.
 8. Afwijkingen in artikelomschrijvingen (zoals gewichten, kleurpatronen, formaten e.d.) van de order(s) zijn nimmer reden voor annulering van de order. Ook geldt dit voor de kleur, omdat ook dit kan afwijken van het geleverde product daar wij werken met een natuur product.

Retourzendingen in Nederland dienen te geschieden naar het volgende adres:

Care for Living
Zonnehorst 16
7207 BT Zutphen
Nederland

Artikel 9 – Vervoer en behandelingskosten

 1. Het vervoer van alle goederen die verband houden met de opdracht, geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, ook indien in de vrachtbrief anders is gesteld. Desgewenst vindt verzekering plaats op verzoek van de afnemer.
 2. Retourzendingen worden door de leverancier uitsluitend aanvaard, indien hij daartoe voorafgaande toestemming heeft gegeven en dit franco geschiedt, dat wil zeggen dat de kosten voor retourzending voor rekening komen van de afnemer.
 3. Leverancier is gerechtigd voor de order(s) met een geringe factuurwaarde voor behandelingskosten een toeslag in rekening te brengen.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Indien de leverancier door overmacht niet in staat is de opdracht normaal uit te voeren, heeft hij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen; onoordeelkundig gebruik van het geleverde zulks ter beoordeling van de leverancier, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, door toeleveranciers staken van de productie van of het aanbrengen van wijzigingen aan te leveren zaken. In het laatste geval is de leverancier gerechtigd tot levering van de gewijzigde zaken, indien de wijzigingen naar het oordeel van de leverancier slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijk aangebodene inhouden.
 2. In geval van ontbinding als bedoeld onder a. is de afnemer gehouden het in het kader van de order beschikbare tot zich te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.
 3. Indien de leverancier door overmacht meerdere kosten moet maken voor de uitvoering van de order(s), heeft hij het recht deze meerdere kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid


 1. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en /of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van de leverancier.
 2. De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aansprakelijkheid die op leverancier jegens derde zou kunnen rusten met betrekking tot de door leverancier geleverde zaken. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor regresvorderingen van haar wederpartij, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van leveranciers producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid
 3. Bestellingen welke buiten schuld van de leverancier tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van de leverancier. Indien de leverancier de verzending retour ontvangen en blijkt dat de afnemer de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan is de leverancier hier niet verantwoordelijk voor en zal de leverancier de verzendkosten alsmede alle eventuele hiermee gepaard gaande kosten/schade niet vergoeden. Indien de afnemer het product alsnog wenst te ontvangen dient deze de verzendkosten opnieuw te voldoen alsmede de koopprijs van het product indien van toepassing. Indien de afnemer het product niet meer wenst te ontvangen dient deze de kosten van de retour ontvangen verzending te voldoen.

Artikel 12 – Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft de leverancier geen enkele garantie op de geleverde zaken.
 2. Ingeval door de leverancier garantie is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop de garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestemming c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
 3. Ingeval door de leverancier garantie is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke termijn een eventuele fabrieksgarantie door de producent is verstrekt. De garantietermijn beloopt evenwel nooit meer dan zes maanden.
 4. De afnemer die zich op een eventuele schriftelijk overeengekomen garantie wil beroepen, moet dit schriftelijk aan de leverancier meedelen. De afnemer dient dit te doen binnen acht dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. De zaken moeten na het indienen van de klachten door de afnemer in onveranderde staat worden gelaten, totdat de leverancier de klachten heeft onderzocht.
 5. Uit hoofde van een door de leverancier verstrekte garantie ten aanzien van zaken die zich buiten Nederland bevinden, kan de leverancier slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste een bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
 6. De afnemer dient de door de leverancier geleverde zaken bij de levering te keuren. De afnemer wordt geacht de geleverde zaken volgens afspraak en vrij van gebreken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij de leverancier binnen veertien dagen nadat de zaken door de leverancier zijn afgeleverd, schriftelijk van eventuele gebreken op de hoogte stelt.
 7. De afnemer vrijwaart leverancier voor elke aansprakelijkheid die op de leverancier jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door de leverancier geleverde zaken.
 8. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 13 – Ontbinding


De leverancier heeft het recht, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten, de uitvoering van de order(s) op te schorten of de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren, ingeval de afnemer:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt geteld;
 3. niet of niet-tijdig aan enige verplichting uit kracht der wet, de overeenkomst of van deze algemene voorwaarde voldoet;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van haar onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijzigingen in de doelstelling van haar onderneming.

Artikel 14 – Bewijs

Bij een eventueel geschil zijn de in de administratie van de leverancier voorkomende gegevens beslissend, behoudens tegenbewijs.

Artikel 15 – Intellectueel Eigendom

Care for Living is eigenaar en/of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op website van Care-for-living.nl en het daarop gepubliceerde materiaal. Dat materiaal wordt wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. De pagina’s van deze website mag eenmaal worden afgedrukt en fragmenten mogen eenmaal worden gedownload voor eigen gebruik. Op geen enkele wijze mogen wijzigingen worden aangebracht in materiaal dat, op welke wijze dan ook, is afgedrukt of gedownload. Illustraties, foto’s, video- of audiobestanden of grafische voorstellingen mogen niet zonder de eventueel bijbehorende tekst worden gebruikt. Onze status (en die van eventuele vermelde bijdragende partijen) als auteur van materiaal op deze website moet altijd worden vermeld. Onder geen beding mag materiaal van deze website worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een gedeelte van deze website wordt afgedrukt, gekopieerd of gedownload, vervalt onmiddellijk het recht om van deze website te gebruiken en dienen eventuele gemaakte kopieën van het materiaal naar onze keuze te worden geretourneerd of te worden vernietigd. Daarnaast wordt het recht voorbehouden tot het ondernemen van juridische stappen alsmede het in rekening brengen van (schade)kosten.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Care for Living worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 17 – Geschillen

Geschillen die voortkomen uit leveranties door de leverancier en die niet minnelijk kunnen worden beslecht, kunnen alleen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, voor zover niet de Kantonrechter bevoegd is.