Retourbeleid Care for Living

 

 1. Na ontvangst van de online bestelling ontvangt koper per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Care For Living is bijgeschreven, wordt de order binnen 7 werkdagen verzonden, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
 2. De door Care For Living opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Care For Living derhalve ingebreke te worden gesteld, als koper ontbinding wenst.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen enkel recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of recht op niet-nakoming van enige verplichting van de koper tegenover Care For Living.
 4. Indien de order niet binnen deze tijd bezorgd kan worden neemt Care For Living direct contact met de koper op via e-mail of telefonisch. Dit zal binnen redelijke tijd geschieden doch uiterlijk 7 dagen na het bestellen van de goederen.
 5. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen vijf dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door Care For Living zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.
 6. Indien reclames gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Care For Living, kan deze hetzij het gebrek herstellen, het artikel(en) vervangen hetzij het netto factuurbedrag restitueren.
  Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf dagen na verzenddatum van de facturen.
 7. Koper heeft na annulering van de bestelling 14 dagen om de bestelde artikel(en) retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour zijn voor eigen rekening. Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het artikel(en) met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Care For Living dienen te worden geretourneerd. Om gebruik te maken van dit recht kan koper contact opnemen via info@care-for-living.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het artikel(en) reeds in goede orde retour ontvangen is.
 8. Care For Living behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel(en) reeds is gebruikt, wanneer het artikel(en) ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking dan wel te laat retour is/zijn gezonden.
 9. Indien de koper niet binnen vijf dagen na levering, respectievelijk de verzenddatum van de facturen, schriftelijk bij Care For Living heeft gereclameerd, wordt hij geacht de levering respectievelijk de facturen te hebben geaccepteerd. Alsdan worden reclames door Care For Living niet meer in behandeling genomen. Het indienen van reclameringen ontslaat de koper niet van de verplichtingen uit de koopovereenkomst ten opzichte van Care For Living.
 10. Gebruiksartikel(en)en kunnen niet worden geruild of teruggezonden. Is de bestelling beschadigd ontvangen, dan dient koper het diezelfde dag aan Care For Living te melden. Is de bestelling incompleet, dan dient koper dit BINNEN 2 DAGEN te melden.
 11. Lampenkappen worden handgemaakt in een Nederlands atelier. Dit is altijd maatwerk daarom kunnen lampenkappen niet geruild of geretourneerd worden.
 12. Afwijkingen in artikel(en)omschrijvingen of getoonde afbeeldingen (zoals gewichten, kleurpatronen, formaten e.d.) zijn nimmer reden voor annulering van de order. Dit geldt tevens voor de kleur omdat ook deze kan afwijken van het geleverde artikel(en)
 13. Retourzendingen in Nederland dienen te geschieden naar het volgende adres:

Care for Living
Zonnehorst 16
7207 BT Zutphen
Nederland